മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓജിഷ്ഠ Edit
    അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള, ഉഗ്രമായ
    very much, strong vehement


Entries from Datuk Database

ഓജിഷ്ഠ(വിശേഷണം):: ഏറ്റവും ഉഗ്രമായ, അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള, ഓജസ്സുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ realist, sesquialteral, അഗ്രപത്രകം, ആട്ടുവിളി, ഇടറ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean