മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓച്ഛാനിക്കുക Edit
    വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കുക
    show reverence by physical expression


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ duo, അപഹാസം, ആകട്ടെ, പ്രകമ്പിപ്പിക്കുക, കണ്ട്രി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean