മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓങ്കില്‍ Edit
    മെലിഞ്ഞ, വേഴാമ്പല്‍
    lean, a horn bill


Entries from Datuk Database

ഓങ്കില്‍2(നാമം):: വേഴാമ്പല്‍ (തെ.മ.)
ഓങ്കില്‍1(വിശേഷണം):: മെലിഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ടപതിക, ഭൂതേശ്വരന്‍, പ്രഭാസിക്കുക, സഹൃദയന്‍, ഉന്നാഭന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean