മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഓകന്‍ Edit
    ശൂദ്രന്‍
    Sudra


ഓകന്‍ Edit
    ഓകുള്ള


Entries from Datuk Database

ഓകന്‍2(നാമം):: ശൂദ്രന്‍
ഓകന്‍1(വിശേഷണം):: ഓകുള്ള (ധാന്യം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ currant, യൗനം, മറിച്ചല്‍, അസ്പര്‍ശ, അന്ത്യശാസനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean