മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒവി Edit
നാമം
    സ്നേഹം, ഉദാരത, ഉപവി
    love, charity


Entries from Datuk Database

ഒവി(നാമം):: സ്നേഹം, ഉവവി, ഉപവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cheery, വീയല്‍, പ്രാജകന്‍, പിടാകം, പരുവമാകുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean