മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒളിവ് Edit
    ഒളി, പ്രകാശം
    brightness, lustre


Entries from Datuk Database

ഒളിവ്2(നാമം):: മറവ്, രഹസ്യസ്ഥിതി, അപ്രത്യക്ഷത, നേരിട്ടു കാണാനോ അറിവാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ വയ്യാത്ത സ്ഥിതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beacon, seethe, ആതിതേവന്‍, വിലോമജിഹ്വം, മൃഗജീവനന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean