മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒല്ലാര്‍ Edit
    ശത്രുക്കള്‍
    enemies


Entries from Datuk Database

ഒല്ലാര്‍(നാ. ബ.വ.):: ശത്രുക്കള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ solitaire, അംഗാരഗ്രന്ഥികം, ആപുപികം, മുനിവ്, പ്രശ്നോത്തരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean