മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒരുമ്പെടുക Edit
    ഒരുങ്ങുക, തയ്യാറാവുക
    to get ready, prepare


Entries from Datuk Database

ഒരുമ്പെടുക(ക്രിയ):: ഒരുങ്ങുക, തയ്യാറാകുക
ഒരുമ്പെടുക(ക്രിയ):: ഒന്നായിത്തീരുക, യോജിപ്പിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ suspense, അഗനിമന്ഥനം, മേല്‍പ്പാട്, രൂപ, കപിലദ്യുതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean