മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒരുമാ Edit
    ഇരുപതിലൊന്ന്
    one by twenty


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abseil, അച്ഛിദ്രം, അത്തല, ഇടപറയുക, കാമമൂഢ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean