മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒരുമപ്പെടുക Edit
    യോജിക്കുക
    be united


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parchment, ഭൂതബാധ, ഓറുക, അസത്ത, എക്കിള്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean