മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒരു Edit
    ഒറ്റയായ, പലതല്ലാത്ത
    single, one


മക്രു Edit
    അശുദ്ധമോ എന്നു തിരിച്ചറിയാന്‍പാടില്ലാത്ത വസ്തു


Entries from Datuk Database

ഒരു(വിശേഷണം):: പലതല്ലാത്ത, ഏകമായ, ഒറ്റയായ
ഒരു(വിശേഷണം):: അവധാരകാര്‍ഥത്തിലും പ്രയോഗം, വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത, അന്യമല്ലാത്ത, ഒരേ, ഒറ്റ
ഒരു(വിശേഷണം):: അനിര്‍ദിഷ്ടവാചിയായും പ്രയോഗം, എന്തൊരു ഭംഗി ഇത്യാദി
ഒരു(വിശേഷണം):: ഏകദേശം, ഏതാണ്ട്
ഒരു(വിശേഷണം):: പേരച്ചപ്രത്യയമായും നിരര്‍ഥകമായും പ്രയോഗം. (പ്ര.) പ്രുകണക്കില്‍, പോയോരു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ meristem, statutory, അന്തിച്ചന്ത, ചൊക്കന്‍, ഇടുങ്ങുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean