മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒഫാത്ത് Edit
    ഉടപ്പിറന്നവന്‍, സഹോദരന്‍
    brother, an equal


ഒഫാത്ത്
(പര്യായം) സജാതന്‍


Entries from Datuk Database

ഒഫാത്ത്(നാമം):: മരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thorium, border land, അമംഗലി, അലക്ഷിത, അനുദ്രുത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean