മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒന്നുപോലെ Edit
    തുല്യമായി, സമമായി
    equally


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ agile, disport, goodwill, ഇക്ഷുവികാരം, ബിഭീഷിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean