മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒട്ടുമാവ് Edit
    രണ്ടുതരം മാവുകളുടെ കാണ്ഡങ്ങള്‍ ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സങ്കരജാതി മാവ്
    a graft, mango plant


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ruddy, അവരമിക്കുക, അഗ്നിദമനി, മുനമ്പ്, അബുധന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean