മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒട്ടം Edit
    ചട്ടക്കൂട്, എളി
    frame, hip


Entries from Datuk Database

ഒട്ടം1(നാമം):: രണ്ടുപലകകള്‍ തമ്മില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതിനു കൂട്ടിത്തറയ്ക്കുന്ന മരക്കഷണം, ചട്ടക്കൂട്
ഒട്ടം1(നാമം):: സന്ധി, എളി
ഒട്ടം1(നാമം):: അറപ്പുവാളിന്‍റെ കൈപ്പിടി
ഒട്ടം1(നാമം):: കന്നുകാലികള്‍ക്കു വായില്‍ മരുന്നൊഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മുളങ്കുഴല്‍
ഒട്ടം1(നാമം):: ഭാഗം, വശം, വരി
ഒട്ടം1(നാമം):: പന്തയം
ഒട്ടം1(നാമം):: പോരാട്ടം
ഒട്ടം1(നാമം):: വിവാഹം
ഒട്ടം1(നാമം):: തോട്
ഒട്ടം2(നാമം):: തവണ, പ്രാവശ്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doxy, revision, മുരത്തടം, പട്ടാഭിഷേകം, കഷായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean