മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒടുങ്ങുക Edit
    അവസാനിക്കുക, നശിക്കുക
    finish, to terminate


Entries from Datuk Database

ഒടുങ്ങുക(ക്രിയ):: അവസാനിക്കുക, തീരുക
ഒടുങ്ങുക(ക്രിയ):: ഇല്ലാതാവുക, നശിക്കുക
ഒടുങ്ങുക(ക്രിയ):: മരിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ uniform, ആവീരം, മാനസചാരി, ആയക്കൂഴല്‍, ആകായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean