മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഏറ്റുവാണിഭം Edit
    ചില്ലറക്കച്ചടം
    retail business


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conversation, quiddity, spiel, അര്‍ദ്ദനി, പഠിത്തം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean