മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഏറുകാണം Edit
    നിലം കൃഷിചെയ്യാനും മറ്റും പാട്ട സംഖ്യയില്‍മുമ്പേറായി കൊടുക്കുന്ന തുക


Entries from Datuk Database

ഏറുകാണം(നാമം):: നിലം കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും മറ്റും പാട്ടസംഖ്യയില്‍ മുമ്പേറായി കൊടുക്കുന്ന തുക, അച്ചാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മകരമാനിനി, അകോശ, ഢൗകനം, വ്യാകീര്‍ണ്ണ, പീടികക്കച്ചവടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean