മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഋണശോധനം Edit
നാമം
    ഋണമുക്തി, കടം വീട്ടല്‍
    clearance of debt


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടമ്പേര്, പ്സാതം, മര്‍ദ്ദനന്‍, മേദിനീശന്‍, അവമാനിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean