മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഋണവാന്‍ Edit
നാമം
    കടക്കാരന്‍
    debtor


Entries from Datuk Database

ഋണവാന്‍(നാമം):: കടക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ audio conference, അധമന്‍, ആലകണ്ഠന്‍, ഇന്‍ഡ്യ, വികര്‍മ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean