മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഋജുഗതി Edit
    നേരെയുള്ള പോക്ക്
    straight path


Entries from Datuk Database

ഋജുഗതി(നാമം):: നേരേയുള്ള പോക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chancel, concomitant, make a mess of, മേത, മന്ദയന്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean