മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഊടുപാവുകള്‍ Edit
    വസ്ത്രത്തില്‍ നെടുകെയും കുറുകെയുമുള്ള നൂലുകള്‍, രഹസ്യങ്ങള്‍
    warp and woof,, secrets


Entries from Datuk Database

ഊടുപാവുകള്‍(ആല.):: ഘടന, സ്വഭാവം
ഊടുപാവുകള്‍(നാ. ബ.വ.):: ഊടും പാവും, തുണിയില്‍ നെടുകെയും കുറുകെയും ഉള്ള ഇഴകള്‍
ഊടുപാവുകള്‍(നാ. ബ.വ.):: രഹസ്യങ്ങള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cretaceous, tarry, അംശസ്വരം, പാലത, വൈരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean