മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉശിരന്‍ Edit
    ധീരന്‍, ഉശിരുള്ള
    courageous person, strong


Entries from Datuk Database

ഉശിരന്‍(നാമം):: ഉശിരുള്ളവന്‍, ചുണയന്‍, തന്റേടക്കാരന്‍
ഉശിരന്‍(വിശേഷണം):: ഉശിരുള്ള, ഉശിര്‍പ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ compact, martial, analecta, അനിബാധ, വിടുതല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean