മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉള്‍ച്ചേര്‍ച്ച Edit
    സ്നേഹം
    love


Entries from Datuk Database

ഉള്‍ച്ചേര്‍ച്ച(നാമം):: സ്നേഹം, ഹൃദയപ്പൊരുത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parenthetical, startle, ഇണുക്കിയിണുക്കി, ചാക്ര, മേഘനാദാനുലാസി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean