മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉള്‍ക്കൊള്ളുക Edit
    മനസ്സിലാക്കുക, അനുഭവിക്കുക
    to understand, to experience


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ granule, inconceivable, അയ, അകര്‍മ്മകൃത്ത്, ആഖേടികന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean