മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉല്പരിവര്‍ത്തനം Edit
    ജനിതക വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം
    mutation, (genetics) any event, that changes genetic structure; any alteration in the inherited nucleic, acid sequence of the genotype of an organism


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pharmaceutist, ആഖാനം, ഛമണ്ഡന്‍, വച്ചരശ്, ഉര്‍വ്വര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean