മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉറുക്കുക Edit
    ഭയപ്പെടുത്തുക
    to frighten


Entries from Datuk Database

ഉറുക്കുക(ക്രിയ):: ഭയപ്പെടുത്തുക, വിരട്ടുക, ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diverse, gush, not, അമ്ലഭേദനം, കൊള്ളാത്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean