മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉര്‍വ്വരര്‍ Edit
    ദേവന്മാര്‍
    the devas


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lore, അള, ആദ്ധ്യാത്മികം, ഭൃതിജീവി, അനാര്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean