മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉരുത്തിരിയുക Edit
    രൂപംകൊള്ളുക, വ്യക്തമായ രൂപം ഉണ്ടാകുക
    take shape, assume a clear shape


Entries from Datuk Database

ഉരുത്തിരിയുക(ക്രിയ):: രൂപംപ്രാപിക്കുക (ഗര്‍ഭത്തില്‍ ശിശുവെന്നപോലെ), വ്യക്തരൂപംകൈക്കൊള്ളുക, വേര്‍തിരിച്ചറിയാറാവുക. (പ്ര.) ഉരുത്തിരിക്കുക; (ക്രി.നാ.) ഉരുത്തിരിവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചുട്ട, വാത്ത, മിനിട്ട്, മേഥി, മനുജപതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean