മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉരുക്കുക Edit
    ഉരുകാനിടയാകുക
    cause to melt


Entries from Datuk Database

ഉരുക്കുക(ക്രിയ):: ചൂടുകൊള്ളിച്ച് ഉരുകത്തക്കവണ്ണംചെയ്യുക, താപത്താല്‍ ദ്രവരൂപത്തിലാക്കുക
ഉരുക്കുക(ക്രിയ):: മനസ്സിനെ അലിയിക്കുക, ശിഥിലമാക്കുക
ഉരുക്കുക(ക്രിയ):: മെലിയിക്കുക, ശോഷിപ്പിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misinform, അഗ്നിജാതന്‍, അരിക്കാച്ചി, അകൃപണ, ആമൂല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean