മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉയിര്‍പ്പ് Edit
    പുനര്‍ജ്ജീവിക്കല്‍
    resurrection


Entries from Datuk Database

ഉയിര്‍പ്പ്(നാമം):: പുനര്‍ജീവിക്കല്‍
ഉയിര്‍പ്പ്(നാമം):: ജീവിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ലേശം, പ്രസാരി, ഗമിക്കുക, കാണാ, കൂത്തമ്പലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean