മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപ്ത Edit
    വിതയ്ക്കപ്പെട്ട
    sown


Entries from Datuk Database

ഉപ്ത(വിശേഷണം):: വിതയ്ക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bureau, അനുഭവരസീകന്‍, ബലാരുണ, ചെറ്റം, മൃഗവാഹനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean