മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപാലംഭിക്കുക Edit
    ശകാരിക്കുക, കൊല്ലുക
    to abuse, to kill


Entries from Datuk Database

ഉപാലംഭിക്കുക(ക്രിയ):: കുറ്റപ്പെടുത്തുക, അധിക്ഷേപിക്കുക, നിന്ദിക്കുക, പഴിപറയുക, ശകാരിക്കുക
ഉപാലംഭിക്കുക(ക്രിയ):: പിടികൂടുക, ബലികഴിക്കുക, കൊല്ലുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ litterateur, sceptic, കിണ്ടി, തരളാധരി, നീരവ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean