മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപാദാനപരം Edit
    ആസന്നഹേതുവായ
    being the material cause metonymic


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഛന്ദോഗന്‍, അരുളിചെയ്യുക, ഗോശതി, തികിരിയാന്‍, ശിരോമണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean