മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപഹസിതം Edit
    ആക്ഷേപിച്ച് ചിരിക്കല്‍
    mocking


Entries from Datuk Database

ഉപഹസിതം(നാമം):: തലകുലുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചിരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blatant, dram, incommunicative, shriek, അന്നി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean