മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപസ്തരണം Edit
    തളിപ്പ്, മൂടി
    sprinkling, cover


Entries from Datuk Database

ഉപസ്തരണം(നാമം):: മീതേ വിരിക്കല്‍, ആവരണം, മൂടി, വിരിപ്പ്
ഉപസ്തരണം(നാമം):: അടിയില്‍ വിരിക്കല്‍, കീഴില്‍ നിരത്തല്‍
ഉപസ്തരണം(നാമം):: മെത്ത, തലയണ
ഉപസ്തരണം(നാമം):: അടിവിരിപ്പുപോലെ ഒഴിക്കല്‍
ഉപസ്തരണം(നാമം):: പുല്ലുവിതറല്‍, പുല്ലുവിരിപ്പ്
ഉപസ്തരണം(നാമം):: ചോറ്റിനു മീതേ ഒഴിക്കുന്നത്
ഉപസ്തരണം(നാമം):: ചാക്യാന്മാര്‍ വേഷം കെട്ടുമ്പോള്‍ മുഖത്തു നെയ്യ് തേക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജകം, ബുദ്ധം, ഭരദ്വാജി, മരുത്പഥം, ഉപകര്‍ണ്ണനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean