മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപവ്യാഘ്രം Edit
    ഒരു തരം പുലി
    a kind of leopard


Entries from Datuk Database

ഉപവ്യാഘ്രം(നാമം):: ഒരുതരം പുലി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sergeant, മണിപ്പിടാവ്, അര്‍ണ്ണവമലം, ചുരങ്കം, കോത്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean