മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപരോധിക്കുക Edit
    വളയുക, തടസ്സപ്പെടുത്തുക
    obstruct, oppose


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വൃഷണം, വിഭാകരന്‍, മാതൃഷ്വസാവ്, മിക, അഗ്രപൂജ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean