മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപമേഖല Edit
    പ്രധാന മേഖലയോട് ചേര്‍ന്ന സ്ഥലം
    sub area


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ goglet, അബ്ജിനി, യോധനം, വയൂനം, പരാമര്‍ശിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean