മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപപ്രലോഭനം Edit
    ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണിഘട്ടനം, അപ്പച്ചന്‍, അസ്ഥിവിഗ്രഹ, വഴി, അകിഞ്ചന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean