മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപദ്രവം Edit
    പീഡ, ശല്യം
    torment, nuisance


Entries from Datuk Database

ഉപദ്രവം(നാമം):: ശല്യം, ആക്രമണം, ബലപ്രയോഗം
ഉപദ്രവം(നാമം):: പീഡ, വേദന
ഉപദ്രവം(നാമം):: ദൗര്‍ഭാഗ്യം, ആപത്ത്
ഉപദ്രവം(നാമം):: നാശം, കെടുതി
ഉപദ്രവം(നാമം):: ലഹള, വിപ്ലവം
ഉപദ്രവം(നാമം):: രോഗം, ആസ്വാസ്ഥ്യം
ഉപദ്രവം(നാമം):: ബാധ (ഭൂതപ്രതാദികളുടെ)
ഉപദ്രവം(നാമം):: സാമഗാനത്തിന്‍റെ ഏഴ് അംഗങ്ങളില്‍ ആറാമത്തേത്
ഉപദ്രവം(നാമം):: ഒരു രോഗമുണ്ടായിരിക്കെ അതിന് ഉപരി മറ്റൊരു രോഗം കൂടിയുണ്ടാകുന്നത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ undervalue, അവയവസംസ്ഥാനം, അനുവാരം, മുത്യം, അമൂര്‍ത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean