മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപതപ്ത Edit
    വരണ്ട, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട
    dry, tortured


Entries from Datuk Database

ഉപതപ്ത(വിശേഷണം):: ചൂടുപിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട
ഉപതപ്ത(വിശേഷണം):: വരണ്ട
ഉപതപ്ത(വിശേഷണം):: പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട, വലഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജ്ഝലം, ആയിരവന്‍, അനാഗതം, ധ്വനമോദി, ഊഢ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean