മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപചക്ഷുസ്സ് Edit
    മൂക്കുകണ്ണാടി
    spectacle


Entries from Datuk Database

ഉപചക്ഷുസ്സ്(നാമം):: ദിവ്യചക്ഷുസ്സ്; മൂക്കുകണ്ണാടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lampoon, പ്രതോദം, യശോഹാനി, അഭിസന്ധാനം, ഉപോദ്ഘാതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean