മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉപഗതി Edit
    സമീപനം, നേട്ടം
    approach, achievement


Entries from Datuk Database

ഉപഗതി(നാമം):: സമീപിക്കല്‍, അടുത്തുചെല്ലല്‍
ഉപഗതി(നാമം):: അറിവ്
ഉപഗതി(നാമം):: നേട്ടം
ഉപഗതി(നാമം):: സ്വീകരിക്കല്‍, കൈപ്പറ്റല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fulgency, അക്ഷമാല്യം, അലങ്കര്‍മ്മീണ്ണ, വശം, ഇരുവര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean