മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉന്മേഷദായിനി Edit
    ഉന്മേഷം നല്‍കുന്നവള്‍
    woman who makes one energetic


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ umbra, അപദമ, അസിഹത്യ, അലസല്‍, ഒക്കായ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean