മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉന്മിഷിതം Edit
നാമം
    കണ്ണുതുറക്കല്‍, നോട്ടം
    Look.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

ഉന്മിഷിതം(നാമം):: കണ്ണുതുറക്കല്‍, നോട്ടം
ഉന്മിഷിതം(നാമം):: വികസനം, തുറക്കല്‍, വിടരല്‍
ഉന്മിഷിതം(നാമം):: (മനസ്സില്‍) സ്ഫുരിക്കല്‍, തോന്നല്‍, പ്രകാശിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആനാല്‍, മൗക്തികദാമം, പ്രമാപകന്‍, പെന്തിക്കോസ്സ്, libretto


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean