മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉന്മത്തത Edit
    ഉന്മത്തം ബാധിച്ച അവസ്ഥ
    state of insanity or intoxication


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രായു്സ്സ്, അഗദരാജം, അദ്ധ്വഗ, പൊടുപൊടുക്കുക, കറ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean