മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉന്നയനം Edit
    ഉയര്‍ത്തല്‍, ഊഹം
    raising up, inference


Entries from Datuk Database

ഉന്നയനം(നാമം):: ഉയര്‍ത്തല്‍, ഉന്നയിക്കല്‍, ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടല്‍, വിചിന്തനത്തിനു വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കല്‍
ഉന്നയനം(നാമം):: (വെള്ളം) കോരിയെടുക്കല്‍
ഉന്നയനം(നാമം):: ജലപാത്രം
ഉന്നയനം(നാമം):: അഭ്യൂഹം, നിഗമനം, ഊഹം
ഉന്നയനം(നാമം):: നേരേയാക്കല്‍, ഗര്‍ഭിണിയുടെ തലമുടി വകുന്നു നേരേയാക്കല്‍, സീമന്തോന്നയനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷിലോമം, ആവഞ്ചി, പ്രസൂജിതം, പൂര്‍വ്വഖണ്ഡം, കോപിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean