മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉന്തിക്കുക Edit
    തള്ളിക്കുക
    cause to push


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tinkle, അപവാരണം, ആഘൂര്‍ണിത, ഇടക്കിടെ, ചില്ലൂര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean