മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉദ്ദേശകം Edit
    ദൃഷ്ടാന്തം, ചോദ്യം
    example, question


Entries from Datuk Database

ഉദ്ദേശകം(നാമം):: ദൃഷ്ടാന്തം
ഉദ്ദേശകം(നാമം):: ചോദ്യം, പ്രശ്നം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ heron, jean, spall, അതര്‍ക്കൃ, അലപ്പറ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean